20230318 205518 0000

ಗ್ಯಾಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (GAIL) ನೇಮಕಾತಿ -2023 120 ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ | ಆಸಕ್ತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ

png 20230116 190048 0000 min

ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿ ನಿಗಮ ಭಾರತೀಯ ಸೀಮಿತ ( Nuclear Power Corporation of India Limited ) – 2023 ನೇಮಕಾತಿ! 243 ಮಿತ ಸಂಬಳ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥಿ ( Stipendiary Trainee) ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಅಹ್ವಾನಿಸಿದೆ