ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಬದಲಾವಣೆಯ ಸಂಸ್ಥೆ (ISEC) ನೇಮಕಾತಿ 2023 – 40 ಲಿಸ್ಟರ್‌ಗಳು, ಮ್ಯಾಪರ್‌ಗಳ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ| ವಾಕ್-ಇನ್ ಸಂದರ್ಶನ

Leave a Reply